Nieuw besluit ivm corona

Lieve gemeenteleden en bezoekers,

Maandag zijn we geconfronteerd met het dringende verzoek van de minister, na overleg met vertegenwoordigers van de kerken in Nederland, om per direct ook in kerken de maximaal 30 bezoekers regeling te hanteren en waar mogelijk digitaal samen te komen. Hoewel de minister beseft dat het merendeel van de kerken zich keurig aan de regels heeft gehouden, nemen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames toe en wil men absoluut niet dat de kerk een besmettingshaard gaat worden. De commotie en negatieve berichtgeving die in het weekend in de media is ontstaan over de kerkdiensten in Staphorst hebben helaas ook bijgedragen om te komen tot dit dringende verzoek.

Jaarthema 2020-2021

eerste liefde

Honger naar God

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. (Efeze 2: 8-9 NBV). Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. (Psalm 42: 2-3a HSV).


Doe de eerste werken

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan (Mattheus 25:40). Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. (Filippenzen 2:2-3)


Bewaak je hart

Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet (spreuken 4:23). En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. (Mat 24: 12 HSV).

Richtlijnen RIVM

Christengemeente Huizen      

Richtlijnen Covid-19 en kerkdiensten vanaf 1 juli 2020

Juli 2020

Voorafgaand aan 1e dienst

 • Alle leden en bezoekers ontvangen dit protocol
 • Iedereen wordt verzocht om zelf de gezondheidssituatie te checken aan de hand van de basisregels →
 • Na de eerste dienst wordt iedereen gevraagd de oudsten te informeren bij klachten, zodat passende stappen kunnen worden gezet.
 • check

Binnenkomst

 • Er hangt een poster met basisregels in de hal bij binnenkomst →
 • Mensen worden op afstand welkom geheten bij de deur.
 • Bij de deur wordt de gang van zaken voor volwassenen en kinderen nogmaals kort toegelicht.
 • Mensen kunnen hun handen desinfecteren.
 • Eventueel jas ophangen.
 • Kinderen in de hal afzetten voor kinderkerk (niet meelopen) en volwassenen lopen door naar de kerkzaal.
 • Voor baby’s kunnen de ouders in de kerkzaal doorlopen naar de
  crèche en dan de kerkzaal weer in
 • De looprichtingen worden met pijlen aangegeven.
 • Bij voorkeur voorafgaand aan de dienst gebruik maken van de toiletten in de hal bij binnenkomst.
 • De zijdeur van de kerk (bij de keuken) is bij aanvang gesloten en gaat na dienst open als uitgang.
 • basis

Naar de kerkzaal

Er hangt een bordje op de deur van de kerkzaal:

-          Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.

-          Tussen niet-huisgenoten 3 lege stoelen (1,5 meter).

-          Loop zover mogelijk naar voren en ga dan in de linker- of rechterrij zitten.

-          De rijen worden van buiten naar binnen gevuld.

route

Gedurende de dienst

 • De kansel staat klaar voor de oudsten en de spreker, deze blijft hier steeds redelijk zoveel in de buurt (beperk het rondlopen). Er is een glas water aan de kansel voor de spreker, dit glas wordt goed schoongemaakt na de dienst.
 • Zingen: Gedurende de dienst wordt er voorlopig nog niet gezongen door de gemeente. Er wordt – indien mogelijk – gezongen door enkel een beperkt aantal leden van het aanbiddingsteam of met vooraf opgenomen liederen. Voor het zingen wachten we op het nadere onderzoek van het RIVM.
 • Collecte: er wordt gedurende de dienst geen collecte rondgegeven; giften kunnen worden overgemaakt of per GIVT gegeven worden.

Avondmaal, blijven we vieren:

 • er staat bij het kruis een tafel klaar voor de oudsten.
 • het avondmaal wordt klaargemaakt voor twee personen die vooraf de handen hebben gedesinfecteerd, danwel handschoenen dragen.
 • Bij aanvang van het uitdelen van het avondmaal wordt dit door de aangewezen 2 personen gedaan (om het lopen in en door de kerkzaal te beperken) met een mondkapje.

Kinderkerk

 • Leiding van de kinderkerk draagt zorg voor een veilige omgeving, naar richtlijnen op scholen
 • Ouders geven hun kinderen af voor de kinderkerk in de hal bij binnenkomst, de ouders gaan daarbij niet mee de koffiezaal in (om heen en weer lopen te vermijden).
 • Kinderen blijven in de koffiezaal voor de kinderkerk of spelen buiten onder leiding van de kinderkerk.
 • Na de dienst wordt de ruimte en gebruikte materialen schoongemaakt.

Crèche

 • Leiding van de crèche draagt zorg voor een veilige omgeving, naar richtlijnen op
 • Ouders lopen naar de crèche via de kerkzaal en gaan dan weer terug naar de kerkzaal.
 • Kinderen worden bij de deur van de crèche van de ouders overgenomen en weer afgegeven.

Verdere maatregelen

 • Er zijn mensen in de kerk die het aanspreekpunt zijn m.b.t. de maatregelen. De functie van deze mensen is zichtbaar.
 • Gebruik van het balkon is enkel voor het audio en beamer team.
 • De zijdeur van de kerk (bij de keuken) blijft gesloten, om een eenduidige looprichting te houden.
 • Nooddeuren en ramen van de kerkzaal en andere ruimtes staan zoveel als mogelijk open, ter ventilatie.

Koffie en thee na de dienst

 • Koffie en thee worden niet geschonken vóór de dienst.
 • Koffie en thee worden wel geschonken ná de dienst. Instructies hiervoor worden aan het eind van de dienst gegeven en iedereen moet daarbij zorgen voor een goede naleving van de gezondheidsmaatregelen.
 • Ook nu blijven de hiervoor genoemde richtlijnen van kracht en bij mooi weer is het héérlijk buiten koffie te drinken 😊

Iedereen hartelijk dank voor de medewerking!

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

 

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring